2.11.2018

Patentti, tavaramerkki, mallioikeus, hyödyllisyysmalli. Monipuolisessa IPR-maailmassa on myös rikas käsitteistö. Sukella sanojen maailmaan ja opi käyttämään termejä sujuvasti.

Brändi

Vahva brändi on liiketoiminnan ytimessä ja kattaa sekä yrityksen aineelliset että aineettomat elementit, kuten tavaramerkin, designin, logon, tuotteet ja palvelut sekä niihin liittyvät ja yhdistetyt konseptit, mielikuvat ja maineen. Suojaamalla yrityksen brändi IP-oikeuksilla kuten tavaramerkillä varmistetaan, että ulkopuoliset tahot eivät voi hyötyä muiden brändeistä luvatta. Esimerkiksi huonolaatuiset kopiotuotteet saattavat luoda kielteisiä mielikuvia, jotka yhdistyvät alkuperäisiin tuotteisiin ja vahingoittavat niiden mainetta.

EPO eli Euroopan patenttivirasto

European Patent Office eli EPO on Euroopan unionista erillinen organisaatio ja Euroopan Patenttijärjestön toimielin, joka myöntää eurooppapatentteja. Huomattavaa on, että myönnetty eurooppapatentti ei anna alueellista suojaa, vaan se on erikseen validoitava sopimusvaltioissa, joissa patentin haluaa voimaan. EPO:n sopimusmaita kutsutaan yleisesti EPC-valtioiksi.

Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli tarkoittaa patentin tavoin yksinoikeutta keksinnön käyttöön ammattimaisesti. Hyödyllisyysmalli sopii laite- ja tuotekeksintöjen nopeaksi suojaksi, sillä sen käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei tarkista hyödyllisyysmallin yhteydessä keksinnön uutuutta, toisin kuin patenttihakemuksissa. Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmää tai käyttöä – niiden suojaamiseen vaaditaan patentti. Hyödyllisyysmallin tarjoama suoja-aika on 10 vuotta verrattuna patentin 20 vuoteen. 

IP eli aineeton omaisuus

Intellectual Property eli aineeton omaisuus viittaa kaupallisessa tarkoituksessa käytettyihin keksintöihin, innovaatioihin ja brändeihin, designiin, taiteeseen, kirjallisiin tuotoksiin, symboleihin, nimiin ja kuviin. Yrityksen aineettoman pääoman suojaksi on kehitetty IP-lakeja ja -järjestelmiä. 

IPR eli immateriaalioikeudet

Intellectual Property Rights eli immateriaalioikeudet viittaavat yrityksen aineettoman omaisuuteen ja niihin liittyviin oikeuksiin. IPR jaetaan yleisesti tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeudet. Kolster on yksi Euroopan johtavista IPR-asioihin ja lakipalveluihin erikoistuneista asiantuntijayrityksistä.  

Lisensointi

Lisensoinnilla tarkoitetaan käyttöoikeuksien luovutusta. Usein lisensoinnin kohteena on jokin immateriaalioikeus, mutta myös esimerkiksi salaista tietotaitoa voidaan lisensoida. Lisenssisopimuksella luovutetaan käyttöoikeus esimerkiksi patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeudella suojattuun teokseen (kuten esimerkiksi tietokoneohjelmisto tai kaunokirjallinen teos) tai tapauskohtaisesti määriteltävään tietotaitoon ja osaamiseen. Sopimuksella voidaan luovuttaa esimerkiksi tuotteen valmistamis-, myynti- tai jatkokehittämisoikeus, mutta omistusoikeudet säilyvät lisenssin antajalla. Luotettavan sopimuskumppanin valintaan kannattaa panostaa, sillä lisenssisopimus on usein pitkäaikainen ja vastavuoroinen yhteistyösuhde. Lisenssisopimusta laatiessa kannattaa hyödyntää sekä kaupallista, teknistä että juridista asiantuntija-apua.

Lokalisointi

Maassa maan tavalla: Liiketoiminta ulkomailla, tuotteet ja palvelut sekä esimerkiksi rekisteröidyt tavaramerkit on sopeutettava paikalliseen toimintaympäristöön, lakeihin ja kulttuuriin. Lokalisointia on esimerkiksi tuotteen ulkoisten ominaisuuksien mukauttaminen, uusi tuotenimi paikallisella kielellä tai paikallisista koostuvan tiimin palkkaaminen.

Loukkaus

Maissa, joissa immateriaalioikeus on voimassa, immateriaalioikeuksia loukkaa esimerkiksi patentoidun tuotteen ja toisen tavaramerkin ammattimainen luvaton käyttö sekä sellaisenaan että tällaisella merkillä varustetun tuotteen valmistus, myynti markkinointi tai maahantuonti. Loukkausten valvonta on oikeudenhaltijan vastuulla ja siihen puuttuminen edellyttää haltijalta aktiivisia toimenpiteitä. Vapaaehtoisen sopimisen lisäksi oikeudenhaltija voi nostaa loukkauskanteen markkinaoikeudessa. IP-loukkaukset voivat johtaa loukkaavien tuotteiden tuhoamiseen, toiminnan jatkamisen kieltoon tuomioistuimelta, vahingonkorvauksiin ja sakkoihin.

Mallioikeus

Mallioikeus on teollisen muotoilun merkittävin oikeudellinen suojakeino. Mallin rekisteröintiä hakemalla saa yksinoikeuden muotoilemiinsa tuotteisiin ja yrityksen tuotekehittelyssä syntyvät uudet mallit saavat suojan kopioinnilta. Rekisteröintiä kannattaa hakea vasta, kun tuotteen muotoilu on valmis ja tuotetta on tarkoitus markkinoida juuri sellaisena kuin se hakemuksessa esitetään. Mallioikeuden tahallinen loukkaus on säädetty rangaistavaksi joko rikoslain mukaisena teollisoikeusrikoksena tai mallioikeuslain mukaisena mallioikeusrikkomuksena. Mallit luokitellaan EU-mallin sekä kansallisen mallin mukaisesti, ja mallitietokannasta voi tarkistaa kaikki Suomessa haetut mallit. 

Patentti

Yksinoikeus, jonka perusteella voi kieltää muilta keksinnön valmistuksen, myynnin, käytön ja maahantuonnin. Patentilla estetään kilpailijoita kopioimasta tuotetta tai palvelua. Patentti on voimassa pääsääntöisesti korkeintaan 20 vuotta ja sen voimassa pysyminen edellyttää vuosittaisia ylläpitomaksuja. Patentti on voimassa vain niissä maissa, joissa sitä on erikseen haettu ja joissa se on myönnetty. Suomeen patentin myöntää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tai EPO. Yrityksen omaisuutta kannattaa suojata myös Suomen ulkopuolella huolellisesti valituilla alueilla.

PCT-hakemus eli kansainvälinen patenttihakemus

Patent Cooperation Treaty (PCT) viittaa kansainväliseen järjestelmään, jota hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. PCT-järjestelmässä tietyt patenttihakemuksen käsittelyvaiheet on keskitetty, joten järjestelmän kautta saa keksinnön suojaamiseen laajasti kansainvälisesti tiettyjä etuja verrattuna siihen, että hakisi patenttisuojaa suoraan kunkin maan viranomaisilta. Jotta PCT-hakemuksesta tulee joukko kansallisia hakemuksia, optio on lunastettava tietyn ajan sisällä. PRH suosittelee patenttiasiamiehen käyttöä PCT-hakemuksen teossa. Hakemusprosessissa on monta mutkaa, joiden hallinnoinnissa asiantuntijan apu on kullanarvoista.

PRH eli patentti- ja rekisterihallitus

PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan ja rekisteröi muun muassa yritykset, yhdistykset, säätiöt sekä yrityskiinnitykset ja LEI-tunnukset. PRH vastaa myös patenttien ja hyödyllisyysmallien tutkimisesta ja myöntämisestä, tuotteiden ja palveluiden tavaramerkin rekisteröinnistä sekä muotoilujen mallisuojista. Lisäksi PRH valvoo säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointia.

Tavaramerkin kaappaus

Tavaramerkkikaapparit pyrkivät rekisteröimään identtisiä tavaramerkkejä tuotteille ja palveluille, joita ei vielä ole rekisteröity ulkomailla. Vilpillisessä mielessä rekisteröity tavaramerkki voi estää merkin alkuperäisen haltijan liiketoiminnan ulkomailla. Usein kaapparit vaativatkin suuria rahasummia vastineeksi tavaramerkin takaisin lunastamisesta sen oikean omistajan käyttöön. Yleinen englanninkielinen termi tavaramerkin kaappaukselle on “trademark squatting”.

Tavaramerkki

Tavaramerkki voi olla yrityksen arvokkain omaisuus. Se on tunnusmerkki ja erottamisväline, joka erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä tavaroiden ja palveluiden myynnissä tai markkinoinnissa. Tavaramerkki voi olla sana tai useampien sanojen kokonaisuus tai myös tuotteen ulkomuoto, iskulause, äänimerkki tai näiden yhdistelmä. Rekisteröidystä tavaramerkistä käytetään ®-symbolia. Päinvastoin kuin muut teollis- ja tekijänoikeudet, tavaramerkki voidaan kymmenen vuoden välein uudistamalla pitää voimassa niin kauan kuin on tarpeellista.

Väite

Kuka tahansa voi pyrkiä kumoamaan patentin, tavaramerkin tai mallioikeuden tekemällä väitteen niitä vastaan.

Useimmissa maissa, kuten Suomessa, patentin voi pyrkiä kumoamaan tekemällä väitteen patentin myöntäneeseen virastoon yhdeksän kuukauden sisällä patentin myöntämispäivästä. Väiteajan jälkeen suomalaista tai Suomessa voimaansaatettua EPOn myöntämää patenttia voi yrittää kumota markkinaoikeudessa. Väitteen voi tehdä patentista esimerkiksi, jos se kohdistuu keksintöön, joka ei täytä patentoitavuuden perusehtoja tai patentti käsittää jotain sellaista, joka ei ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.  

Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin voi pyrkiä kumoamaan tekemällä väitteen sitä vastaan PRH:lle kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin kuuluttamispäivästä. EU:ssa rekisteröityjen tavaramerkkien väiteaika on kolme kuukautta EU-tavaramerkkihakemuksen julkaisemisesta, jolloin väite tehdään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO). Väitteen voivat tehdä ulkopuoliset tahot, jotka eivät halua, että tavaramerkki rekisteröidään esimerkiksi koska tavaramerkki on ristiriidassa aiemman oikeuden kanssa.

Suomessa rekisteröidyn mallioikeuden voi pyrkiä kumoamaan tekemällä väitteen sitä vastaan PRH:lle kahden kuukauden kuluessa rekisteröinnin kuuluttamispäivästä.

Yhteisömalli

Mallin rekisteröinti ulkomailla tapahtuu yhteisömallilla, kansainvälisellä mallirekisteröinnillä tai maakohtaisella mallirekisteröinnillä, ja hakiessa apuna kannattaa käyttää osaavaa asiamiestä. Yhteisömalli on koko EU:n alueen kattava mallioikeusjärjestelmä eli yhdellä hakemuksella voi saada rekisteröintisuojan koko EU-alueelle. Yhteisömallien rekisteröinnistä vastaa EUIPO, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto. Rekisteröity yhteisömalli on voimassa viisi vuotta hakemuspäivästä ja sen voi uusia neljästi.

Lähteitä mm.

www.prh.fi

www.wipo.int

www.kolster.fi

 Ota yhteyttä

By Kolster

UUSIMMAT

KIINNOSTUITKO?

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat uusinta tietoa IPR-alalta.