Lakipalvelut  ⋅   Referenssit

Centria-ammattikorkeakoulu linjasi tutkimushankkeidensa IPR-käytännöt ja kaupallistaa tulokset alueiden hyödyksi

12.01.2021
Takaisin

Suomen kansainvälisin ammattikorkeakoulu Centria haluaa tuoda tutkimus- ja kehityshankkeissaan syntyvän aineettoman omaisuuden ja innovaatiot entistä paremmin elinkeinoelämän hyödyksi. IPR- ja lakikumppani Kolster auttoi Centriaa luomaan selkeät IPR-käytännöt sekä kirkastamaan kaupallistamisen strategian, jotta tavoite voi toteutua.

Kolmen maakunnan alueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Centria-ammattikorkeakoulu on merkittävä alueellisten ja kansainvälisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden toteuttaja. Käynnissä on vuosittain satakunta soveltavan tutkimuksen hanketta, joihin kanavoidaan ulkopuolista rahoitusta eri lähteistä vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa. Suurimmat TKI-hankkeiden julkiset rahoittajat ovat EU, Business Finland, maakuntien liitot ja ELY‐keskukset.

”Centria on merkittävä aluekehittäjä Kokkolan, Pietarsaaren ja Ylivieskan seuduilla. Suomen mittakaavassa olemme pieni ammattikorkeakoulu, mutta kokoomme nähden suuri ja kansainvälinen TKI-toimija”, Centrian Yrittäjyys ja hyvinvointi -tutkimustiimiä luotsaava TKI-päällikkö Johanna Jansson kertoo.

Centrialla on perinteisesti hyvin vahvaa yritysyhteistyötä. Alueen elinkeinoelämä on aktiivisesti mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja rahoittamassa liiketoimintaa ja vientiä kehittävää hanketoimintaa.

”Tällainen yhteistyön malli takaa sen, että uusi osaaminen saadaan nopeasti alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Olemme linkki yritystoiminnan ja tutkimuksen välillä. Merkittävä osa Centrian TKI-toiminnasta kehittää alueiden yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä.”

Laajan hankekokonaisuuden hallintaan liittyy paljon sopimuksia ja neuvotteluja eri hankeosapuolten, yrityskumppaneiden ja rahoittajien kesken. Sopimusjuridiikkaan ja immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat ovat olleet Johanna Janssonin kehitys- ja koordinointivastuulla vuodesta 2018 lähtien. Samoihin aikoihin Centrialla aloitettiin kehitystyö, jotta IPR- ja sopimusasiat saataisiin paremmin hallintaan sekä käytännöt selkeiksi ja yhtenäisiksi talon neljän TKI-tiimin kesken.

”Huomasimme pian, että tarvitsemme tähän myös ulkopuolista asiantuntija-apua, sillä meillä oli paljon erityisesti ohjelmistokehitykseen liittyviä IPR-kysymyksiä. Kolsterin Hannes Kankaanpään osaamisprofiili ja aiempi kokemus vastasivat hyvin niihin erityistarpeisiin, joita meillä oli. Kun pääsimme yhteistyössä alkuun, selvisi myös hyvin nopeasti, että olemme löytäneet meille oikean yhteistyökumppanin ja lisäresurssin sekä yrityksenä että henkilönä. Hannes ymmärtää Centrian TKI-toiminnan arjen haasteet todella hyvin, ja olemme käyneet paljon hedelmällistä keskustelua”, Johanna Jansson kuvaa parin vuoden ajan tehtyä tiivistä yhteistyötä.

Centria-Johanna Jansson_Kolster-Hannes Kankaanpää

Centrian Yrittäjyys ja hyvinvointi -tutkimustiimiä luotsaava TKI-päällikkö Johanna Jansson ja Kolsterin lakimies Hannes Kankaanpää

Ohjelmistokehityksen ja avoimen lähdekoodin ohjeistus kuntoon

Ensimmäinen merkittävä yhteistyöprojekti oli talon sisäinen ohjeistus, jonka tavoitteena oli yhtenäistää käytännöt. Ne liittyvät Centrian ohjelmistokehitykseen, avoimen lähdekoodin käyttöön ja aineettomiin oikeuksiin.

”Digitalisaatio on Centrian kaikissa neljässä TKI-tiimissä läpileikkaava teema. Monissa hankkeissa tarvitaan digitalisaatiota, ja niissä saatetaan koodata ja kehittää ohjelmistoja. Meillä ei ollut aiemmin yhtenäisiä käytäntöjä ja suosituksia esimerkiksi siihen, miten avoimen lähdekoodin käytössä toimitaan, millä lisensseillä ohjelmistoja lisensoidaan ja miten nämä asiat käytännössä hoidetaan”, Jansson kertoo.

Centrian omat digitalisaation asiantuntijat olivat jo tunnistaneet tarpeen yhtenäisille toimintaohjeille ja linjauksille. Menettelytavat kaipasivat päätöksentekoa ja selkeytystä erilaisiin tilanteisiin sen mukaan, kehitetäänkö ohjelmistoja talon sisällä, asiakashankkeessa vai julkisrahoitteisessa hankkeessa.

”Kolster ja Hannes auttoivat meitä pukemaan tunnistetut huolenaiheet sanoiksi ja muotoilemaan tehdyt linjaukset selkeiksi toimintaohjeiksi. Hannes toi tietotaitonsa myös siihen, mitkä ovat hyviä käytäntöjä. Nyt pystymme näyttämään kaikille TKI-hankkeiden tai opintojen kautta ohjelmistojen kanssa tekemisissä oleville henkilöille ja taloon tuleville uusille koodareille, miten meillä toimitaan.”

Ohjeistus on arjen työn apuna Centrian koko kolmensadan hengen organisaatiolle ja opiskelijoille, mutta erityisen tärkeä se on niille noin sadalle henkilölle, jotka työskentelevät tutkimus- ja kehityshankkeissa Centrian eri painoalueille keskittyvissä TKI-tiimeissä kemian ja biotalouden, tuotantoteknologian, digitalisaation sekä yrittäjyyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Ohjeistus linjaa myös käytännön, jonka mukaan Centria solmii työntekijöidensä kanssa oikeuksien siirtosopimuksen; sen myötä oikeudet työsuhteessa kehitettyihin ohjelmistoihin siirretään Centrialle. Näin Centria varmistaa sen, että se pystyy hyödyntämään ohjelmistoja hankkeissaan esimerkiksi lisensoimalla.

Centria-ammattikorkeakoulu_Campus_16x9

Selkeät sopimusmallit IPR-omaisuuden käyttöön ja omistusoikeuden siirtoon

Yleisiä toimintaperiaatteita on kehitetty myös luomalla selkeät sopimusmallit tilanteisiin, joissa Centria antaa kumppaneilleen käyttöoikeuksia hankkeissa syntyvään IPR-omaisuuteen tai siirtää niiden omistusoikeuksia eteenpäin.

”Kolsterin avulla olemme hioneet jo olemassa olevia sopimusmalleja ja luoneet osin uuttakin sopimuskäytäntöä IPR:ien kaupallistamiseen. Meillä on nyt kaksi Centrian omaa perussopimusmallia aineettomien oikeuksien myymiseen käyttö- tai omistusoikeuden siirtosopimuksilla”, Jansson sanoo.

Asiantuntija-apua on tarvittu myös juridisissa kysymyksissä ja sopimusneuvotteluissa erityisesti silloin, kun Centria on mukana isoissa konsortioissa kuten EU-rahoitteisissa Horizon-hankkeissa. Konsortioissa on tärkeää löytää juridinen tasapaino eri osapuolten intressien kesken. Samalla on pystyttävä täyttämään rahoittajien ehdot, pitämään huolta omista oikeuksista ja varmistumaan myös siitä, että tulokset voidaan myöhemmin siirtää alueen yritysten hyödyksi.

”Hannes on ollut Centrian lakitukena näissä neuvotteluissa. Hän on auttanut konsortiosopimusten tulkinnassa ja nostanut meille olennaisia asioita esiin. Isojen kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa toimiessaan Centria on pieni sopimusosapuoli, mutta meidän täytyy ymmärtää, mihin sitoudumme ja mitä sopimukset meidän kannaltamme käytännössä tarkoittavat.”

Centria_Labra_16x9

Centria_Kemia ja biotalous_Innogate labra_James_16x9

Kaupallistamisen strategia kirkastui IPR-yhteistyön myötä

Yhtenäisten toimintatapojen ja sopimusmallien lisäksi Centrialla on pohdittu tämän syksyn aikana aktiivisesti myös omaa IPR:ien kaupallistamisen strategiaa yhteistyössä Kolsterin kanssa. Näistä pohdinnoista on vastikään jalostunut Hankkeiden tulosten kaupallistaminen TKI-toiminnassa -ohje täydentämään Centrian yleistä toimintastrategiaa tuleville vuosille.

”Tunnistamme ohjeen avulla hankkeissa syntyvät aineettomat oikeudet entistä paremmin, ja meillä on myös halu saattaa ne Centria-alueen hyödyksi. Kolsterin kanssa on ollut hyvä pohtia, millä tavalla niitä saadaan tuotua tehokkaimmin yritysten käyttöön sopimus- ja rahoitusehdot huomioiden”, Jansson kertoo.

”Samalla olemme kirkastaneet itsellemme, mitä Centrian TKI-hankkeilla voi saada aikaan, mitä kumppaniyritykset voivat odottaa hankkeilta ja miten me voimme kommunikoida näistä asioista selkeästi sekä kumppaneille että henkilöstölle”.

Centria on halunnut purkaa myös julkisrahoitteisiin hankkeisiin yleisesti liittyvää myyttiä, jonka mukaan julkisen hanketyön tuloksia ei olisi mahdollista kaupallistaa.

”Sellainen ajattelumalli istuu aika syvässä, ettei julkisella rahalla saatuja tuloksia voisi kaupallistaa. Kaupallistamisen strategia purkaa tätä myyttiä ja kirkastaa toimintamallia, jota seuraamalla IPR:ien kaupallistaminen voidaan toteuttaa hankkeissa oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.”

Strategiallaan Centria on halunnut varmistaa, että hankkeiden päättyessä eteen ei tule tilannetta, jossa huomataan jälkikäteen, että olisi pitänyt toimia jotenkin toisin tai että ei voidakaan toimia tahtotilan ja odotusten mukaisesti.

”Kun ymmärrämme, miten ja milloin aineettomia oikeuksia syntyy, kenelle ne syntyvät ja miten niitä on mahdollista luovuttaa eteenpäin, pystymme parhaiten palvelemaan tätä aluetta ja yrityselämää.”

IPR-oikeudet vahvistavat hankkeiden vaikuttavuutta

Centria-alueen elinkeino- ja työelämän luonnetta kuvaavat alkutuotanto, talo- ja veneenrakennus, kemia- ja biotalous sekä metalliteollisuus. Kokkola Industrial Park -alue Kokkolassa, Ylivieskan puuklusteri ja Alholman alue Pietarsaaressa työllistävät yli 8 000 henkilöä ja ovat liikevaihdoltaan yhteensä yli 4 miljardia euroa. Merkittävä osa Centria-alueen tuotannosta päätyy vientiin. Centrialla on tärkeä rooli elinkeino- ja työelämän kehittämisessä, ja IPR-oikeuksilla on TKI-hankekokonaisuudessa oma tärkeä merkityksensä.

”IPR-oikeuksilla vahvistetaan hankkeiden vaikuttavuutta, kun niitä osataan käsitellä oikein ja niistä saadaan kaikki hyöty irti. Parhaimmillaan ne mahdollistavat uuden yritystoiminnan ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen”, Jansson sanoo.

TKI-tiimeillä onkin menossa monia lupaavia hankkeita yritysten kansainvälistymisen tueksi ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi. Centria sai vastikään myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 475 000 euron erityisrahoituksen Chemistry for Circular Economy -hankkeelleen. Kiertotalouden lisäksi merkittävä tutkimusalue kemian ja biotalouden tiimissä on biomassojen kuten marjojen, kasvien, lehtien ja puiden arvoaineet, joilla on iso kysyntä maailmanmarkkinoilla niin ruoka-, kosmetiikka- kuin lääketeollisuudessa.

Centria_Luonnon arvoaineet_Prosessi_16x9

Tuotantotalouden tiimissä robotiikan, automaation, konenäön ja 3D-teknologioiden hankkeet ovat keskeisiä; vahvaa osaamista löytyy myös puurakentamisen uusista teknologioista. Ajankohtaisia hankkeita ovat esimerkiksi RoboSol ja Serviisi digitalisaation, uuden sukupolven robotiikan ja älykkään automaation hyödyntämiseksi yrityksissä.

Digitalisaatiotiimi työskentelee langattomien verkkojen, paikkatietoisuuden, tietoturvan, sulautettujen järjestelmien, teollisen internetin, älyliikenteen sovellusten ja peliteknologioiden parissa. Arctic Airborne 3D -hankkeessa pyritään ratkaisemaan arktisten kuntien ja turismiyritysten haasteita drone-, sensori- ja paikannusteknologioiden avulla, ja autetaan yrittäjiä luomaan uusia dronepohjaisia palveluita. Priority puolestaan kehittää ratkaisuja viranomaisten väliseen kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin.

Yrittäjyyden ja hyvinvoinnin tiimissä ajankohtaisia teemoja ovat hyvinvointiteknologiat kuten hoivarobotiikan hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä luontoavusteinen hyvinvointi, Green Care. Nouseva alue on myös kulttuurihyvinvointi eli miten kulttuuri voi luoda hyvinvointia.

Neljännes TKI-hankkeista on kansainvälisiä hankkeita, ja Centriaa voi perustellusti pitää Suomen kansainvälisimpänä ammattikorkeakouluna. Centrian kolmestatuhannesta opiskelijasta 600–700 on ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita, jotka edustavat 40:tä kansalaisuutta. Sillä on 130 yhteistyökorkeakoulua sekä 100 tulevaa tai lähtevää vaihto-opiskelijaa vuosittain. Centria on myös Suomen merkittävimpiä koulutusviejiä lähes 700 000 euron koulutusviennin tuloillaan.

Centria_robotiikka_16x9

Centria_Dronet_Pasi Hakasaari_16x9

Centria_Yrittäjyys ja hyvinvointi_Mototiles6_16x9

Jatkuvan IPR- ja lakipalvelun malli käyttöön

Laaja ja yhä moninaisempi ja kansainvälisempi hankekenttä on luonut tarpeen jatkuvalle juridiselle konsultaatiolle. Mutkattomasti sujunut IPR- ja lakiasioiden tuki on rakentanut luottamusta kehittää yhteistyön mallia vielä askeleen eteenpäin. Vuonna 2021 Centrian ja Kolsterin yhteistyö tiivistyy entisestään puitesopimuksella, jolla Centria varaa ”oman lakimiehen” TKI-organisaationsa käyttöön in-house-palveluna.

”Olemme nähneet selvän tarpeen tällaiselle jatkuvalle juridiselle konsultaatiolle. Sopimus varmistaa meille sen, että saamme arjen työhön juridista tukea aina silloin kun sitä tarvitsemme, ja meillä on tunne luottamuksellisesta ja helposta keskusteluyhteydestä”, Jansson kuvaa.

Onko organisaatiossasi tarvetta "oma lakimies" -palvelulle tai kysymyksiä ohjelmistojen open source -lisensseistä, IPR:ien kaupallistamisesta tai arvonmäärityksestä?

Ota yhteyttä

Hannes Kankaanpää
Counsel, IP & Technology Law, Licensed Legal Counsel
hannes.kankaanpaa@kolster.com
040 920 8703

LUE LISÄÄ


Tekijälle kuuluu tekijänoikeus – jos muuta ei ole sovittu

Yhteisomisteinen keksintö vaatii omanlaisensa sopimuksen

Näin valmistaudut yrityksesi kansainvälistymiseen – ja lasket samalla kustannuksiasi

Yrittäjä, varmista osasi 80 miljardin tukipotista