Skip to content

Tavaramerkkien ennakkotutkimukset

Tavaramerkkien suojausta tai käyttöä suunnitellessa tulee etukäteen kartoittaa tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön liittyvät riskit. On tärkeää varmistaa, että saat tarvaramerkkisi rekisteröityä. Samalla minimoit riskin muiden oikeuksien loukkaamisesta.

TYYPILLINEN TOIMEKSIANTO

Annamme arvion tapauskohtaisesti.*

*Hinta määräytyy kokonaisuuden perusteella.

Käymme läpi niiden maiden tavaramerkkitietokannat, joissa haluat  hakea tavaramerkkiä. Tavaramerkin ennakkotutkimuksen tulokset ja niihin perustuva raportti antavat vahvan perustan tavaramerkkihakemusten jättämiseen. Ennakkotutkimuksella saat selville, onko joku toinen taho jo rekisteröinyt merkkisi. Mikäli samankaltaisia aiempia rekisteröintejä löytyy, voit vielä harkita hakemukseen liittyvä riskejä tai suunnitella uuden tavaramerkin. Siten säästät aikaa ja rahaa.


OTA YHTEYTTÄ

"Pieni investointi saattaa merkittävästi säästää yrityksesi aikaa ja rahaa. Mitä aiemmassa vaiheessa saat näkemyksen tavaramerkkisi tilasta, sitä paremmin voit varmistaa yksinoikeuden saamisen."

NÄITÄ USEIN KYSYTÄÄN

Mistä voin tarkistaa, mitä EU-tavaramerkkejä on jo rekisteröity?

EU:n tavaramerkkirekisteri löytyy maksuttomasta eSearch-palvelusta. https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/esearch

Mikä tavaramerkin ennakkotutkimus on?

Ennen tavaramerkin rekisteröintiä on kartoitettava riskitekijät. Ennakkotutkimuksella varmistetaan, että tavaramerkki on rekisteröitävissä. Samalla minimoidaan oikeuksien loukkaaminen. Jos rekisteröity tavaramerkki on aiemmin suojan saaneen kanssa samankaltainen, sen voidaan katsoa loukkaavaan vanhemman tavaramerkin suojaa. 

Tekemämme ennakkotutkimukset ja niihin perustavat raportit antavat perustan tavaramerkkihakemuksen tekemiselle. Tavaramerkin ennakkotutkimuksemme hintahaarukka on 400–800 euroa. 

Miten tavaramerkkiä haetaan?

Tavaramerkille saa suojan joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksesta kirjallisella hakemuksella. Hakemuksessa esitetään yksi versio tavaramerkistä ja kerrotaan, missä yhteydessä merkkiä käytetään. Tavaramerkkihakemusta ei hyväksytä, jos voidaan olettaa, että uusi merkki sekoittuu jo olemassa olevaan tavaramerkkiin tai toiminimeen.

Yksinoikeuden tavaramerkkiin voi myös ansaita. Tavaramerkki katsotaan vakiintuneeksi, kun se on kohderyhmässään yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden ja palvelujen merkkinä. Tavaramerkin rekisteröinti on kuitenkin varmempi vaihtoehto, sillä tunnettuutta voi olla vaikea arvioida ja näyttää toteen.

Mikä on tavaramerkkilaki?

Tavaramerkkilaissa määrätään tavaramerkeistä ja yhteisö- ja tarkastusmerkeistä. Tavaramerkkilaki säätää muun muassa yksinoikeudesta tavaramerkkiin niin rekisteröimällä kuin vakiinnuttamalla, yksinoikeuden sisällöstä ja rajoitteista sekä edellytyksistä tavaramerkin saamiseen. Laissa kuvaillaan myös tavaramerkin hakeminen ja määritellään sen myöntävänä tahona Patentti- ja rekisterihallitus.

Voiko tavaramerkin varata ennakkoon?

Tavaramerkkiä ei voi varata. Ainoa tapa saada tavaramerkille suoja on hakemuksen tekeminen kohdealueen virastoon. Tämä ei ole luonteeltaan varaus, mutta hakija saa hakemuksen vireilletulosta lähtien etuoikeutta myöhemmin tuleviin hakemuksiin nähden. 

Milloin tavaramerkki mitätöidään?

Tavaramerkki voidaan mitätöidä, jos sen rekisteröintihetkellä on ollut olemassa jokin tavaramerkkilaissa mainittu rekisteröinnin este. Sellaisia ovat muun muassa merkin erottamiskyvyttömyys, aiemmat samankaltaiset rekisteröidyt tavaramerkit tai vakiintuneet tavaramerkit. Tavaramerkin mitätöintiin voi johtaa myös sekaantumisvaara aiemmin rekisteröityyn vakiintuneeseen tavaramerkkiin. Tästä syystä tavaramerkkirekisteröinnissä on tärkeää tehdä ennakkotutkimus. 

Mikä on tavaramerkin sekaantumisvaara?

Sekaantumisvaara syntyy, kun tavaramerkki ja sen kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia jonkin toisen yksinoikeuden kanssa. Ne voivat siis sekoittua toisiinsa kuluttajan silmissä.

Mitä tarkoittaa tavaramerkin silleenjättö?

Tavaramerkkihakemuksen käsittely päättyy eli jää sillensä, jos hakija ei vastaa välipäätökseen määräajassa. Välipäätös annetaan tavaramerkkihakemuksesta, jos sen hyväksymiselle löytyy jokin este tai hakemuksessa on puutteita. Hakijan on vastattava välipäätökseen määräaikaan mennessä. 

Käsittely voi jatkua vain, jos hakija pyytää käsittelyn jatkamista, maksaa jatkamismaksun ja antaa vastauksen välipäätökseen viimeistään sillensäjättämispäätöksessä mainittuna määräpäivänä.

OTA YHTEYTTÄ