Uutiset  ⋅   IPR-tietoa  ⋅   Tiedotteet

IPR-tutkimus: yritysten mukaan innovaatiotoiminta on menestystekijä

15.06.2020
Takaisin

15.6.2020

Kolsterin Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa 201 yrityspäättäjää kertoo, miten innovointia pitäisi edistää Suomessa. Heidän edustamistaan yrityksistä 60 prosenttia on saanut Business Finlandin tukea. Vastaajien mielestä nykyisen hallituksen toimet eivät edistä innovointia, eikä innovaatioita osata kaupallistaa.

Yritysjohtajista selvä enemmistö eli noin 70 prosenttia sanoo, etteivät Suomen hallituksen teot edistä oman yrityksen menestystä tai innovointia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta, johon haastateltiin 201 suomalaista yrityspäättäjää. Vain viisi prosenttia heistä ajattelee hallituksen tekojen edistäneen kasvua omassa yrityksessään.

Kolster teetti Taloustutkimuksella kyselyn yrityspäättäjien innovaatio- ja IPR-näkemyksistä keskellä koronakriisiä. Tutkimukseen vastanneista 201 yrityspäättäjästä 101 on toimitusjohtajia. Vastaajista runsas puolet edusti yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa. Business Finlandilta tukea on joskus saanut 60 prosenttia vastaajien yrityksistä.

Yritykset pitävät innovaatiotoimintaa tärkeänä menestystekijänä toiminnalleen. Erityisesti näin ajattelee Business Finlandilta tukea saaneiden yritysten johto. Vastaajien mukaan ongelma kuitenkin on, että innovaatioiden kaupallistamisessa suomalaiset yritykset junnaavat paikallaan.

Business Finland jakoi viime vuonna innovaatiorahoitusta noin 570 miljoonaa euroa. Koronakevään aikana liiketoiminnan kehittämiseen on myönnetty häiriötilanteen tukia liki 540 miljoonan euron arvosta. Tuen kohdentamisesta ja hyödyistä on keskustelu koko kevät vilkkaasti.

Tilaa tutkimusraportti täältä.

Näin yrityspäättäjät ajattelevat innovoinnista, hallituksen toimista ja oman yrityksensä tulevaisuudesta:

1. Kaksi kolmesta aikoo innovoida enemmän.

Vastaajilta kysyttiin, miten yritysten panostukset brändiin ja innovaatioasioihin muuttuvat seuraavien kolmen vuoden aikana. Kaksi kolmesta vastaajasta kertoo panostavansa enemmän innovaatiotoimintaan. Noin kolme viidestä mainitsee lisäävänsä panostuksia tuotekehitykseen.

2. Etenkin Business Finlandin tukea saaneet pitävät innovointia tärkeänä.

Innovaatiotoimintaa pidetään tärkeänä menestystekijänä yritykselle. Asteikolla 5 (erittäin tärkeää) –1 (ei lainkaan tärkeää) se saa vastaajien keskuudessa arvon 4,06. Vastanneista neljä viidestä pitää innovointia erittäin tai melko tärkeänä yrityksen menestyksen kannalta. Business Finlandilta tukea saaneiden yritysten edustajien keskuudessa arvosana on suurempi kuin ei tukea saaneiden ryhmässä (4,21 vs 3,83).

3. Nyt jatkokehitetään.

Yritykset aikovat tulevaisuudessa etenkin jatkokehittää nykyisiä tuotteitaan ja palveluitaan, mutta myös kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluita. Vastaajista 85 prosenttia pitää uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä omalle yritykselleen. Molempien innovaatioalueiden tärkeys on jonkin verran korostunut vuoden takaisesta mittauksesta.

4. Enemmistö uskoo, että alalla syntyy mullistavia innovaatioita…

Vastaajista neljä viidestä uskoo, että omalla toimialalla syntyy alaa muuttavia innovaatioita seuraavien 2-3 vuoden aikana.

5. …mutta me emme osaa kaupallistaa, brändätä ja markkinoida.

Vain seitsemän prosenttia vastaajista ajattelee, että me suomalaiset olemme hyviä kaupallistamaan innovaatioitamme. Hieman yli puolet vastaajista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että suomalaiset eivät osaa brändätä ja markkinoida innovaatioitaan. Vain 32 prosenttia ajattelee, että Suomi on innovaatioissa edelläkävijämaa.

6. Hallitus saa tutkimuksessa huutia.

Vain kymmenen prosenttia ajattelee, että nykyisen hallituksen toimet ovat edistäneet oman yrityksen innovointia. 71 prosenttia on päinvastaista mieltä. Vain viisi prosenttia ajattelee hallituksen tekojen edistäneen kasvua omassa yrityksessään. Kysely tehtiin maalis–huhtikuussa koronakriisin aikaan.

7. Tukia, kyllä, mutta….

Vastaajista 68 prosenttia ajattelee, että yritystuet ja verohelpotukset ovat tärkeitä innovoinnin kannalta.

8. …tärkeintä on korkeakoulujen tutkimusrahoitus.

Yritysjohtajien mielestä innovoinnin kannalta tärkeintä on antaa korkeakouluille tutkimusrahoitusta. Vastaajista 83 prosenttia pitää korkeakoulujen tutkimusrahoitusta erittäin tai melko tärkeänä. Yrityspäättäjien mielestä myös nykyistä joustavammat työmarkkinat tukisivat innovointia. Oppivelvollisuuden pidentämisellä ei ole niiden näkökulmasta merkitystä.

9. Ilmastonmuutos vaikuttaa innovointiin.

Vastaajista hieman yli neljä viidestä on vähintään melko samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos megatrendinä vaikuttaa oman toimialan innovointiin.

Tilaa tutkimusraportti täältä.

Kiinnostuitko, millaisia tutkimustuloksia omalla toimialallasi on ilmennyt tai miten yrityksesi voisi saada IPR:stä enemmän hyötyä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme niin voimme keskustella lisää.

Ota yhteyttä

Lue lisää

Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo: Miten tarinasi päättyy, kun kiikkustuolissa kerrot koronakeväästä?