Skip to content

Tätä kaikkea on IPR – tutustu alan aakkosiin

Aineettoman omaisuuden maailmassa on rikas käsitteistö. Perussanaston avulla pääset jyvälle siitä, mistä immateriaaliasioiden määrittelyssä ja hallinnassa on kyse. Sukella sanojen maailmaan ja opi käyttämään termejä sujuvasti.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, verkkotunnukset ja franchising-sopimukset. Aineettomat hyödykkeet voivat olla erittäin arvokkaita yritykselle.

Brändi

Brändi kattaa yrityksen aineelliset ja aineettomat elementit. Brändi sisältää tavaramerkin, designin, logon, tuotteet ja palvelut sekä niihin liittyvät konseptit, mielikuvat ja maineen. Vahva brändi on liiketoiminnan ytimessä. Oman brändin suojaaminen IP-oikeuksilla varmistaa, että ulkopuoliset tahot eivät voi luvatta kopioida tuotteitasi tai palveluitasi. Lisäksi huonolaatuiset kopiotuotteet saattavat luoda kielteisiä mielikuvia, jotka yhdistyvät alkuperäisiin tuotteisiin vahingoittaen niiden mainetta. 

EPO European Patent Office

Euroopan patenttitoimisto EPO myöntää ns. eurooppapatentteja. EPO on Euroopan unionista erillinen toimielin, jonka sopimusvaltioita kutsutaan yleisesti EPC-valtioiksi. Myönnetty eurooppapatentti validoidaan vielä niissä sopimusvaltioissa, joissa patentti halutaan voimaan.

Eurooppapatentti

Eurooppapatentti koostuu joukosta kansallisia patentteja. Eurooppapatentin myöntää Euroopan patenttivirasto EPO. Sen voi saada valtioihin, jotka ovat liittyneet Euroopan patenttisopimukseen (European Patent Convention, EPC). Kun eurooppapatentti on myönnetty, se on vielä saatettava erikseen voimaan, eli validoitava, halutuissa maissa. Kyseessä ei siis ole ylikansallinen patentti.

FiBAN

Finnish Business Angels Network eli FiBAN on suomalainen voittoa tavoittelematon yksityisten enkelisijoittajien yhdistys ja yksi maailman suurimmista bisnesenkeliverkostoista.

GDPR

Henkilötietojen käsittelyä koskeva EU:n tietosuoja-asetus General Data Protection Regulation (GDPR) tuli voimaan keväällä 2018. Asetus suojaa henkilötietoja ja mahdollistaa yksilölle paremman hallinnan tietojensa käsittelyyn.

Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli on yksinoikeus keksinnön käyttöön ammattimaisesti, kuten patenttikin. Hyödyllisyysmalli sopii teknisten ratkaisuiden, kuten laite- ja tuotekeksintöjen, suojaksi, ja sen käsittelyaika on noin kolme kuukautta. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei tarkista hyödyllisyysmallin hakemisen yhteydessä keksinnön uutuutta, toisin kuin patenttihakemuksissa. Hyödyllisyysmallilla ei voi suojata menetelmää tai käyttöä – niiden suojaamiseen vaaditaan patentti. Hyödyllisyysmallin suoja-aika on vain 10 vuotta, kun patentilla se on 20 vuotta. Turvaa tuotekehityksesi hyödyllisyysmallilla.

Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on Business Finlandin tarjoama rahoitus pk- ja startup-yrityksille. Innovaatiosetelillä rahoitetaan tuote- ja palveluideoita, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Setelillä voi hankkia asiantuntijapalveluita. Sen arvo on 5 000 euroa.

IP aineeton omaisuus

Intellectual Property eli IP tarkoittaa yrityksen aineetonta omaisuutta. Yrityksen aineetonta omaisuutta ovat esimerkiksi sen brändi, design, keksinnöt, henkilöstön osaaminen ja liikesalaisuudet. Yrityksen aineettoman omaisuuden suojaksi ja hyödyntämiseksi on kehitetty IP-lakeja ja -järjestelmiä. 

IPR-arvonmääritys

IPR-arvonmääritys on puolueeton arvio tietyn immateriaalioikeuden, esimerkiksi yksittäisen keksinnön, arvosta.

IPR immateriaalioikeudet

IPR eli immateriaalioikeudet viittaavat yrityksen aineettoman omaisuuteen liittyviin oikeuksiin. IPR (Intellectual Property Rights) jaetaan yleisesti tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. Teollisoikeuksia ovat esimerkiksi patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallioikeudet. Kolster on yksi Euroopan johtavista IPR-asioihin ja lakipalveluihin erikoistuneista asiantuntijayrityksistä.  

IPR-strategia

IPR-strategia linkittää IPR-näkökulmat yrityksen liiketoimintastrategiaan. IPR-strategia on tärkeä työkalu yrityksen päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hyvin laadittu IPR-strategia ohjaa suojaamaan aineetonta omaisuutta muuttuvissa tilanteissa. IPR-strategiaan liittyvät suojaamisen, oikeuksien hyödyntämisen, IPR-salkun kattavuuden sekä strategisen asemoinnin teemat. Strategian merkitys kasvaa yrityksen kansainvälistyessä sekä rahoituskierrosten yhteydessä, kun sijoittajat haluavat saada IP-asioilla kilpailuetua. Huolellisesti laadittu IPR-strategia turvaa yrityksen liiketoimintaa ja ennakoi tulevaa, jotta vältytään myöhemmin kalliiksi osoittautuvilta virheiltä. IPR-strategialla tuet liiketoimintasi menestystä. Tutustu palveluumme tästä.

Lisensointi

Lisensointi tarkoittaa käyttöoikeuksien luovutusta, jonka kohteena on usein jokin immateriaalioikeus. Lisenssisopimuksella luovutetaan käyttöoikeus esimerkiksi patenttiin, tavaramerkkiin, tapauskohtaisesti määriteltävään tietotaitoon ja osaamiseen tai tekijänoikeudella suojattuun teokseen, kuten tietokoneohjelmistoon tai kaunokirjallinen teokseen. Myös esimerkiksi salaista tietotaitoa voidaan lisensoida. Sopimuksella voidaan luovuttaa esimerkiksi tuotteen valmistamis-, myynti- tai jatkokehittämisoikeus, mutta omistusoikeudet säilyvät lisenssin antajalla. Lisenssisopimusta laadittaessa kannattaa hyödyntää sekä kaupallista, teknistä että juridista asiantuntija-apua. Laita IPR-salkkusi tuottamaan lisensoimalla

Lokalisointi

Lokalisoinnilla sopeutetaan tuotteita ja palveluja uuteen ympäristöön, esimerkiksi toiseen maahan. Liiketoiminta ulkomailla, yrityksen tuotteet ja palvelut sekä esimerkiksi rekisteröidyt tavaramerkit on sopeutettava paikalliseen toimintaympäristöön, lakeihin ja kulttuuriin. Lokalisointia on muun muassa tuotteen ulkoisten ominaisuuksien mukauttaminen, uusi tuotenimi paikallisella kielellä tai paikallisista koostuvan tiimin palkkaaminen.

Loukkaus

Loukkaus tarkoittaa immateriaalioikeuksien ammattimaista luvatonta käyttöä. Maissa, joissa immateriaalioikeus on voimassa, yksinoikeutta loukkaa esimerkiksi patentin esittämien patenttivaatimusten mukaisen tai toisen tavaramerkillä varustetun tuotteen valmistus, myynti, markkinointi tai maahantuonti. Loukkausten valvonta on oikeudenhaltijan vastuulla, ja niihin puuttuminen edellyttää haltijalta aktiivisia toimia. Vapaaehtoisen sopimisen lisäksi oikeudenhaltija voi nostaa loukkauskanteen markkinaoikeudessa. IP-loukkauskanteet saattavat johtaa loukkaavien tuotteiden tuhoamiseen, toiminnan jatkamisen kieltoon tuomioistuimelta, vahingonkorvauksiin ja sakkoihin.

Varmista toimintavapautesi ja hallitse konflikteja Kolsterin avulla. Tutustu valvonta- puolustus- ja riidanratkaisupalveluihimme tästä.

Mallioikeus

Mallioikeus suojaa muotoilua. Mallioikeus antaa oikeuden kieltää muita hyväksikäyttämästä mallia. Mallisuoja saadaan rekisteröimisellä (rekisteröity malli) tai tekemällä malli tunnetuksi (rekisteröimätön yhteisömalli). Mallioikeus voidaan myöntää, jos malli on uusi ja yksilöllinen eli samanlainen malli ei ole tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemispäivää ja se antaa aiemmin tunnetuista malleista poikkeavan kokonaisvaikutelman. Mallioikeuden tahallinen loukkaus on säädetty rangaistavaksi joko rikoslain mukaisena teollisoikeusrikoksena tai mallioikeuslain mukaisena mallioikeusrikkomuksena.

Mallirekisteröinti

Mallirekisteröinti suojaa yksinoikeudella tuotteen tai sen osan ulkomuotoa tai muotoilua. Suojan kohde voi olla konkreettinen esine tai tuotteen irrottamaton osa, kuten kahvikupin korva. Liian tavanomaisia malleja, kuten geometrisia perusmuotoja neliöitä ja ympyröitä, ei voi rekisteröidä yksinoikeudella. Mallioikeuden rekisteröintiä kannattaa hakea vasta, kun tuotteen muotoilu on valmis ja tuotetta on tarkoitus markkinoida juuri sellaisena kuin se hakemuksessa esitetään. Mallirekisteröinti on voimassa 5 vuotta hakemuspäivästä ja sen voi uusia neljästi, viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mallisuoja

Mallisuoja eli mallioikeus suojaa tuotteen ulkomuotoa tai sen osia. Mallisuoja on hyvä suoja teollisesti tai käsityönä valmistetulle esineelle. Se suojaa myös muun muassa vaatemallia, kankaiden kuviointia, graafisia käyttöliittymiä ja graafisia symboleja, logoja, pakkauksia ja kirjasintyyppejä. Mallisuoja antaa määräaikaisen yksinoikeuden mallin käyttöön, joten sillä voi turvata uutta muotoilua kopioinnilta. Mallisuojaa haetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta. Suomessa ja EU:n alueella mallisuojan voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen voi uusia neljästi. Maksimissaan mallisuojan saa siis 25 vuodeksi

NDA

NDA (non-disclosure agreement) eli salassapitosopimus on esimerkiksi työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jonka tarkoituksena estää luottamuksellisen tiedon leviäminen.

Oikeuksien sammuminen

Kun oikeudet sammuvat, immateriaalioikeuksien haltijan yksinoikeus tuotteen käyttöön lakkaa. Immateriaalioikeuden haltijalla on tavallisesti yksinoikeus suojatun tuotteen hyväksikäyttöön, kuten tuotteen valmistukseen, liikkeellelaskuun, edelleenmyyntiin, maastavientiin ja maahantuontiin. Tämä yksinoikeus lakkaa, kun tuote on ensimmäisen kerran laskettu markkinoille oikeudenhaltijan toimesta tai suostumuksella. Patentin, hyödyllisyysmallioikeuden ja mallioikeuden oikeuksien sammumisen periaatetta voidaan soveltaa kansallisesti, alueellisesti tai kansainvälisesti. Sammuminen koskee kuitenkin markkinoille laskettuja yksittäisiä tuotteita, ei itse patentti-, hyödyllisyysmalli- tai mallioikeutta.

Paralegal

IP Specialist, IP Administrator, patenttiassistentti – paralegalit työskentelevät monella nimikkeellä, mutta suoraa suomenkielistä vastinetta toimenkuvalle ei ole. Paralegalien työnkuvatkin voivat vaihdella paljon, mutta yhteistä niille on oikeudellisissa asioissa avustaminen. Suomessa paralegalin työhön ei ole tarjolla tutkintoa, mutta työn ohella voi täydentää osaamistaan täsmäkoulutuksilla. Usein ammattilaiseksi kasvetaan kuitenkin työtä tekemällä, kokeneiden kollegojen perehdytyksessä.

Patentti

Patentti on yksinoikeus, jonka perusteella voidaan kieltää muilta keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Kielto-oikeus koskee keksinnön valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia. Patentilla estetään kilpailijoita kopioimasta teknistä ratkaisua, kuten tuotetta, menetelmää tai palvelua, joka on uusi ja poikkeaa olennaisesti aiemmin tunnetuista ratkaisuista. Patentti on voimassa pääsääntöisesti korkeintaan 20 vuotta. Sen voimassa pysyminen edellyttää vuosittaisia ylläpitomaksuja. Patentti on voimassa vain niissä maissa, joissa sitä on erikseen haettu ja joissa se on myönnetty. Suomessa voimassa oleva patentti voi olla PRH:n tai EPO:n myöntämä. Yrityksen omaisuutta kannattaa suojata myös Suomen ulkopuolella huolellisesti valituilla alueilla. 

Patenttiasiamies

Patenttiasiamies tai Patent Attorney on auktorisoitu ja ammatillista osaamista mittaavan asiamiestutkinnon suorittanut henkilö, joka auttaa patenttihakemusprosessissa ja kattavan suojan varmistamisessa. Jos patenttihakemuksen laatii ilman ammattilaisen apua, on riskinä, että keksintöä ei suojata riittävällä laajuudella, jolloin se on alttiimpi kopioinnille ja kilpailuille. Patenttiasiamies auttaa patentin hakemisessa ja varmistaa, että saat keksinnöllesi parhaan mahdollisen suojan.

Patenttitoimisto

Patenttitoimisto on yritys, joka auttaa asiakkaitaan patentointiin liittyvissä asioissa. Patenttitoimisto voi tarjota asiakkailleen myös muita asiantuntijapalveluita, kuten immateriaalioikeuksiin liittyvää neuvontaa. Monipuolinen palveluvalikoimamme varmistaa, että saat riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi sekä pystyt rakentamaan ja kasvattamaan yrityksesi omaisuutta. Lisäksi autamme juridisissa kysymyksissä, valvonnassa, puolustuksessa ja riidanratkaisussa.

PCT-hakemus eli kansainvälinen patenttihakemus

Kansainvälinen patenttihakemus mahdollistaa patentin hakemisen halutuista PCT-järjestelmään kuuluvista maista. PCT-järjestelmässä (Patent Cooperation Treaty) patenttihakemukselle voidaan tehdä kansainvälinen uutuustutkimus ja patentoitavuuden esitutkimus. PCT-järjestelmän avulla kansallisten välipäätösten määrää voidaan vähentää ja päätös kansallisista jatkohakemuksista voidaan tehdä hieman myöhemmin kuin suoraan etuoikeutta hyödynnettäessä. Järjestelmää hallinnoi Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. PRH suosittelee patenttiasiamiehen käyttöä PCT-hakemuksen teossa. Hakemusprosessissa on monta mutkaa, joiden hallinnoinnissa asiantuntijan apu on kullanarvoista.

Suojaa keksintösi patentilla Suomessa ja ulkomailla. Tutustu palveluumme tästä.  

Pikkupatentti

Pikkupatentti eli hyödyllisyysmalli on kuin patentin kevytversio. Patentin tapaan pikkupatentti antaa yksinoikeuden keksinnön käyttämiseen ammattimaisesti. Sen käsittelyaika on kuitenkin patenttia lyhyempi, noin kolme kuukautta. Pikkupatentti antaa suojan keksinnölle kymmeneksi vuodeksi. Se sopii erityisesti teknisten ratkaisujen suojaksi.

PRH eli patentti- ja rekisterihallitus

PRH on valtion virasto, joka muun muassa myöntää patentteja, hyödyllisyysmalleja ja tavaramerkkejä. PRH:n vastuualueeseen kuuluvat myös patenttien tutkiminen, hyödyllisyysmallien, tuotteiden ja palveluiden tavaramerkkien sekä muotoilujen mallisuojien rekisteröinti. Lisäksi PRH valvoo esimerkiksi säätiöiden toimintaa ja tekijänoikeuksien yhteishallinnointia. PRH kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan.

Suojapiiri(analyysi)

Suojapiirillä tarkoitetaan patenttia, tavaramerkkiä tai mallisuojaa ympäröivää oikeudellista suojaa, joka esimerkiksi estää keksinnön käytön ammattimaisesti. Suojapiirianalyysi antaa asiantuntijan katsauksen tilanteeseen, kun epäilet mahdollista oikeudellista loukkausta.

Tavaramerkki 

Tavaramerkki erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on tunnus- ja erottamisväline, joka voi olla yrityksen arvokkain omaisuus. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä tavaroiden ja palveluiden myynnissä tai markkinoinnissa. Tavaramerkki voi olla sana tai useampien sanojen kokonaisuus tai myös tuotteen ulkomuoto, iskulause, äänimerkki tai näiden yhdistelmä. Rekisteröidystä tavaramerkistä käytetään ®-symbolia.  

Tavaramerkin kaappaus 

Tavaramerkin kaappaaja rekisteröi identtisen tavaramerkin, jota ei vielä ole rekisteröity ulkomailla. Tavaramerkkikaapparien vilpillisessä mielessä rekisteröimä tavaramerkki voi estää merkin alkuperäisen haltijan liiketoiminnan ulkomailla. Usein kaapparit vaativatkin suuria rahasummia vastineeksi tavaramerkin takaisin lunastamisesta sen oikean omistajan käyttöön. Yleinen englanninkielinen termi tavaramerkin kaappaukselle on “trademark squatting”. Tutustu palveluun tästä.

Toiminnanvapaus

Toiminnanvapauden varmistaminen (Freedom to Operate) on selvitys, jonka avulla selvitetään tuotteen kaupallistamismahdollisuudet: toisin sanoen onko vastaavalle tuotteelle tai palvelulle olemassa olevia patentteja tai hyödyllisyysmalleja.

Työsuhdekeksintö 

Työsuhdekeksintö on työntekijän työ- tai virkasuhteen aikana tai yhteydessä syntynyt keksintö. Keksinnöstä on ilmoitettava työnantajalle viipymättä ja kirjallisena. Työnantajan oikeuksien laajuus keksintöön riippuu esimerkiksi siitä, onko kyseessä työnantajan toimeksiannosta tai työtehtäviä suoritettaessa syntynyt keksintö vai vaikutekeksintö, jonka syntyyn työkokemus vaikuttaa merkittävästi. Jos työnantaja käyttää oikeuttaan työsuhdekeksintöön, on siitä ilmoitettava keksijälle neljän kuukauden kuluessa keksintöilmoituksen toimittamisesta työnantajalle, ellei muuta ole sovittu. Työnantajan ottaessa oikeudet keksintöön on työntekijä oikeutettu saamaan siitä kohtuullinen korvaus, jonka arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi työnantajalle siirtyvien oikeuksien laajuus sekä keksinnön arvo.

Väite 

Kuka tahansa voi pyrkiä kumoamaan patentin tai tavaramerkin tekemällä väitteen niitä vastaan. Monissa maissa, kuten Suomessa, kuka tahansa voi pyrkiä kumoamaan patentin tekemällä väitteen patentin myöntäneeseen virastoon niin sanotun väiteajan sisällä myöntämisen jälkeen. Esimerkiksi Suomessa patenttien väiteaika on yhdeksän kuukautta ja tavaramerkkien kaksi kuukautta niiden myöntämispäivästä. Väitteen voi tehdä esimerkiksi patentista, jossa keksintö ei täytä patentoitavuuden perusehtoja tai patentti käsittää jotain sellaista, joka ei ilmennyt alkuperäisestä virastoon jätetystä hakemuksesta. Väiteajan jälkeen Suomeen kohdistuvan patentin ja tavaramerkin voi yrittää kumota markkinaoikeudessa. Yleensä väitekäsittely on kuitenkin kustannustehokkaampi vaihtoehto patentin kumoamiseen ja siksi kilpailijoille myönnettyjä patentteja ja tavaramerkkejä kannattaa seurata aktiivisesti. 

WIPO

WIPO on maailman henkisen omaisuuden järjestö, YK:n erityisjärjestö. World Intellectual Property Organisation eli WIPO suojaa ihmisten luovuutta, keksintöjä ja taidetta. Sen pääalueita ovat teollisoikeudet, tekijänoikeudet sekä niitä lähellä olevat oikeudet. Järjestöön kuuluu 191 jäsenvaltiota, ja se hallinnoi 23:a erillistä alan unionia.

Yhdistetty patenttituomioistuin

Vuosikymmeniä suunnitteilla ollut eurooppalainen aluepatentti tulee voimaan näillä näkymin vuodenvaihteen 2022–2023 tienoilla yhtenäispatenttina, joka kattaa osan EU-alueesta. Kun uusi järjestelmä tulee voimaan, perustetaan yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC), jossa käsitellään yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevat riidat.

Yhteisömalli 

Yhteisömalli on koko EU-alueen kattava mallioikeusjärjestelmä. Se mahdollistaa sen, että yhdellä hakemuksella voi saada rekisteröintisuojan koko EU-alueelle. Mallin rekisteröinti ulkomailla tapahtuu yhteisömallilla, kansainvälisellä mallirekisteröinnillä tai maakohtaisella mallirekisteröinnillä, ja hakiessa apuna kannattaa käyttää osaavaa asiamiestä. Yhteisömallien rekisteröinnistä vastaa EUIPO, Euroopan teollisoikeuksien virasto. Rekisteröity yhteisömalli on voimassa viisi vuotta hakemuspäivästä ja sen voi uusia neljästi.

Yhtenäispatentti 

Yhtenäispatentti on uusi eurooppalainen patentointimuoto. Nykyisen maakohtaisen eurooppapatentin sijaan patentin hakija saa valita yhtenäispatenttijärjestelmän ratifioineet EU-maat kattavan yhtenäispatentin ja lisäksi maakohtaisen suojan valitsemissaan järjestelmän ulkopuolisissa eurooppapatenttimaissa. Yhtenäispatentti pätee vain niissä maissa, jotka ovat päättäneet osallistua yhtenäispatenttijärjestelmään ja ratifioineet yhdistetyn patenttituomioistuinsopimuksen.

Kolster on yksi Euroopan johtavista IPR-asioihin ja lakipalveluihin erikoistuneista asiantuntijayrityksistä. Löydät tarpeisiisi sopivat IPR-palvelut täältä.