Mallioikeus

Muotoilu myy - oletko suojannut myyntivalttisi mallioikeudella?

Mallioikeudella voit suojata tuotteen tai sen osan ulkomuodon ja saada muotoilullesi määräaikaisen ja maakohtaisen tai alueellisen yksinoikeuden. Kohteen on oltava lähtökohtaisesti julkistamaton, ja sen on erottava riittävästi aikaisemmin tunnetuiksi tulleista malleista.

Mallioikeushakemuksissa suoja perustuu tuotteen ulkomuotoa kuvaaviin piirustuksiin tai valokuviin. Näihin liittyy paljon yksityiskohtaisia ja maittain vaihtelevia sääntöjä, jotka vaativat asiantuntemusta.

Mallioikeus on tehokas suoja markkinoilla olevia luvattomia jäljitelmiä vastaan. Sen avulla voit varmistaa, että asiakkaasi saa oikeanlaatuisen ja alkuperäisen tuotteen - sinun tuotteesi.

Samalle tuotteelle voi hakea sekä mallioikeutta että patenttia tai hyödyllisyysmallia. Mallioikeudella voidaan suojata myös sellaisten tuotteiden ulkonäkö, jotka sisältävät sinänsä tunnettuja teknisiä ratkaisuja ja joiden tekniset ratkaisut eivät tästä syystä ole patentoitavissa tai hyödyllisyysmallirekisteröinnillä suojattavissa.

Eräissä maissa sovelletaan myös ns. kansallista tai alueellista uutuutta, mikä tarkoittaa sitä, että mallin tulee olla uusi siinä maassa tai alueella, jossa mallioikeutta haetaan.

Haettavan mallin uutuus ja yksilöllisyys ei kuitenkaan kaikissa maissa tai järjestelmissä ole mallirekisteriin pääsyn edellytys. Monessa kansallisessa virastossa sekä OHIM:issa suoritetaan hakemukselle ainoastaan muodollinen tutkimus eli kysymyksessä on pelkkä rekisteröinti. Tutkimuksen puuttuminen johtaa siihen, että ainakin loukkaustapauksessa kannattaa mallin uutuus ja yksilöllisyys tavalla tai toisella todeta.

Mitä ei voi mallisuojata?

Suomen mallioikeuslain ja yhteisömalliasetuksen mukaan tietokoneohjelmia ei voi mallisuojata. Tietokoneohjelmien ikonien ja valikoiden ulkonäkö voidaan kuitenkin suojata.

Myöskään mallin sellaiset piirteet, jotka määräytyvät ainoastaan tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan eivät ole suojattavissa. Eräs syy tähän on se, että mallioikeus on ulkonäkösuoja ja tekniset piirteet ovat suojattavissa patentilla ja/tai hyödyllisyysmallirekisteröinnillä.

Myös ns. moniosaisen tuotteen näkyväisyysvaatimus rajoittaa sitä mikä on suojattavissa. Moniosainen tuote koostuu useista osista, jotka voidaan korvata siten, että tuote voidaan purkaa ja koota uudelleen. Näkyväisyysvaatimuksen mukaan ainoastaan ne piirteet, jotka ovat näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana voivat nauttia suojaa. Moniosaisen tuotteen liitososat eivät myöskään ole suojattavissa. Kun suojattavasta mallista "vähennetään" liitososat ja piiloon jäävät piirteet, pitää jäljelle jäävän mallin täyttää asetetut vaatimukset eli olla uusi ja yksilöllinen.

Moniosainen tuote on esimerkiksi auto ja moniosaisen tuotteen osa on esimerkiksi auton puskuri. Moniosaisen tuotteen poikkeus on ns. moduulijärjestelmä, joka käsittää sellaisia liitososia, jotka mahdollistavat keskenään vaihdettavissa olevien tuotteiden monenlaisen kokoamisen ja liittämisen moduulijärjestelmäksi. Tällaisen järjestelmän liitososat on suojattavissa. Tätä kutsutaan myös legosäännöksi.

Rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallioikeudet

EU:n alueella ja eräissä muissa maissa on mahdollisuus saada ns. rekisteröimätön mallioikeus. EU:n kattava rekisteröimätön mallioikeus syntyy mallin julkistamispäivästä ja on voimassa kolme vuotta. Rekisteröintihakemusta ei tarvitse jättää. Rekisteröimätön yhteisömallioikeus on jakamaton suoja, joka alkaa ja loppuu samanaikaisesti kaikissa EU:hun kuuluvissa maissa. Rekisteröimättömässä yhteisömallioikeudessa itse julkaistu tuote muodostaa suojapiirin, joka tavallisesti on suppeampi kuin rekisteröidyn mallioikeuden suojapiiri.

Rekisteröity mallioikeus saadaan jättämällä rekisteröintihakemus. Rekisteröidyssä mallioikeudessa rekisteröinnin kuvat muodostavat suojapiirin. Jättämällä rekisteröintihakemuksen saat sille hakemispäivän. Siihen on esimerkiksi riitatapauksissa helpompi ja varmempi vedota kuin itsedokumentoituun julkistamispäivämäärään.

Vaikkakin rekisteröimätön mallioikeus on tavallaan ilmainen, koska hakemusta ei jätetä, on hyvä huomata, että rekisteröimättömän mallioikeuden loukkauksen todistaminen saattaa olla paljon kalliimpaa kuin rekisteröidyn mallioikeuden loukkauksen todistaminen. Sinun pitää nimittäin todistaa, että loukkaaja on ollut tietoinen mallistasi ja että loukkaaja on käyttänyt tätä oman tuotteensa luomiseen.

Rekisteröidyn mallioikeuden suoja-aika on myös huomattavasti pidempi (jopa 25 vuotta) kuin rekisteröimättömän mallioikeuden suoja-aika (vain 3 vuotta). Rekisteröintihakemus antaa myös mahdollisuuden vedota etuoikeuteen, kun suojaa haetaan esimerkiksi EU:n ulkopuolisiin maihin.

Mikä on etuoikeus?

Pyytämällä etuoikeutta ensimmäisestä mallista jätetystä mallioikeushakemuksesta myöhemmin jätettävää mallioikeushakemusta varten saadaan se etu, että myöhemmin jätetty mallioikeushakemus katsotaan jätetyksi samana päivänä kuin ensimmäinen mallista jätetty mallioikeushakemus.

Myöhemmin jätettävää mallioikeushakemusta varten voi pyytää etuoikeutta ensimmäisestä mallioikeushakemuksesta, jossa mallille on ensimmäistä kertaa haettu suojaa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Ensimmäinen mallioikeushakemus ja myöhemmin jätettävä mallioikeushakemus koskevat samaa mallia.
  • Myöhemmin jätettävä mallioikeushakemus jätetään 6 kuukauden sisällä ensimmäisen mallioikeushakemuksen jättöpäivästä laskettuna.
  • Ensimmäinen mallioikeushakemus on jätetty jossakin Pariisin yleissopimuksen jäsenvaltiossa (lista jäsenvaltioista WIIPO:n kotisivuilla).
  • Myöhemmin jätettävä mallioikeushakemus jätetään jossakin Pariisin yleissopimuksen jäsenvaltiossa.
Armonaika - Grace Period

Eräiden maiden kuten Suomen mallioikeuslainsäädännössä on sääntö 12 kuukauden armonajasta (Grace Period). Myös yhteisömalliasetuksessa on sääntö 12 kuukauden armonajasta.

Armonaika tarkoittaa sitä, että mallin luojan tai mallin oikeudenomistajan suorittamat julkistamistoimenpiteet 12 kk ennen hakemuksen tekemispäivää eivät muodosta uutuuden estettä rekisteröinnille. Koska kaikkien maiden mallioikeuslainsäädännössä ei ole armonaikaa, suosittelemme, että hakemus jätetään ennen mallin julkistamista. Muuten julkistamistoimenpiteestä saattaa muodostua este hakemuksen hyväksymiselle jossakin maassa, jossa suojaa halutaan ja jonka mallioikeuslainsäädäntö ei sisällä armonaikapykälää.