Skip to content

Harkinnassa yhtenäispatentti? Katso, miten voit säästää vuosimaksuissa

26.10.2023

Yhtenäispatentti eroaa kustannusrakenteeltaan perinteisestä eurooppapatentista. Uuden vaihtoehtoisen patenttimuodon myötä tarjoutuu monille yrityksille mahdollisuus säästää vuoksimaksuissa, kirjoittaa Kolsterin Patent Agent Antti Pörhönen.

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) on monelta osin mutkattomampi vaihtoehto perinteiselle eurooppapatentille. Kesäkuun alusta voimaan tulleessa yhtenäispatenttijärjestelmässä on tällä hetkellä mukana 17 EU-jäsenmaata, eli myönnetty yhtenäispatentti saadaan kerralla voimaan koko tällä alueella. Koska yhtenäispatentin juridinen käsittely tapahtuu keskitetysti yhdistetyssä patenttituomioistuimessa (Unitary Patent Court, UPC), yhtenäispatentti yhtenäistää patenttien suojavaikutusta ja juridista käsittelyä Euroopassa.

Yhtenäispatentin vuosimaksut voivat muodostaa merkittävän kuluerän – varsinkin patentin elinkaaren loppupäässä. Tällöin myös vuosimaksualennusten merkitys korostuu.

Kustannukset

Yhtenäispatentti voi elinkaarikustannuksiltaan erota huomattavasti perinteisestä eurooppapatentista. Keskeisimpiä tekijöitä kustannusten vertailussa ovat patentille valitut kohdemaat ja näiden lukumäärä sekä patentin voimassaoloaika. Patenttihan voidaan yleisesti ottaen pitää voimassa korkeintaan 20 vuotta, ja vuosimaksut tyypillisesti kasvavat kiihtyvää tahtia elinkaaren loppupäätä kohti. Siinä missä perinteisen eurooppapatentin vuosimaksut maksetaan kunkin kohdemaan virastoon näiden omien säädösten puitteissa, maksetaan yhtenäispatentin vuosimaksut vain yhteen paikkaan – Euroopan patenttivirastoon.

Yhtenäispatentin pitäminen voimassa koko järjestelmän alueella hoituu siis vuosittain yhdellä maksulla, kun taas eurooppapatentin vuosimaksut kertautuvat sitä mukaa kuin maiden, joissa patentti on saatettu voimaan, lukumäärä kasvaa. Toisaalta yhtenäispatentin vuosimaksut ovat yksittäisiä maakohtaisia vuosimaksuja korkeammat – etenkin patentin elinkaaren loppupäässä. Esimerkiksi yhtenäispatentin ensimmäisinä voimassaolovuosina maksut ovat varsin maltillisesti sadan euron molemmin puolin, kun taas 18. voimassaolovuoden jälkeen puhutaan jo yli 4 000 eurosta. Yhtenäispatentin vuosimaksut on määritetty sellaisiksi, että ne vastaavat neljän yleisimmän eurooppapatenttien validointimaan eli Saksan, Ranskan, Iso-Britannian ja Alankomaiden yhteenlaskettuja vuosimaksukustannuksia. Keskimäärinhän eurooppapatentteja on saatettu voimaan noin neljässä Euroopan maassa.

On kuitenkin syytä muistaa, että eurooppapatentin voimaan saattamiseen liittyy yhtenäispatenttiin verrattuna ylimääräisiä maakohtaisia kustannuksia, kuten julkaisumaksuja ja mahdollisia käännöskuluja. Yleistäen voidaankin olettaa, että yhtenäispatentti tulee elinkaarensa aikana perinteistä eurooppapatenttia edullisemmaksi silloin, kun patentti halutaan saattaa voimaan kolmessa tai useammassa maassa.

Ajantasainen listaus yhtenäispatentin vuosimaksuista on löydettävissä esimerkiksi Euroopan patenttiviraston sivuilta.

Alennus yhtenäispatentin vuosimaksuista

Vuosimaksuihin liittyy myös yhtenäispatenttiin sisäänrakennettu kannustin tekniikan vapaan käytön edistämiseen Euroopassa. Yhtenäispatenttisopimukseen on nimittäin laadittu asetus patentin vuosimaksujen alennuksesta, jonka saadakseen patentinhaltijan on annettava kirjallinen sitoumus keksintönsä rajoittamattomaan lisensointiin kohtuullista korvausta (appropriate consideration) vastaan. Kyseinen alennus on suuruudeltaan 15 prosenttia, ja patentin koko elinkaaren ajalle laskettuna vuosimaksuissa säästetty summa voi olla yli 5 000 euroa. Järjestelyn esteenä toimii mikä tahansa eksklusiivinen lisenssisopimus kyseiseen patenttiin liittyen, eikä tällaista eksklusiivista lisenssiopimusta toisaalta voida saattaa voimaan niin kauan kuin sitoumus rajoittamattomaan lisensointiin on voimassa.

Käytännössä sitoumus rajoittamattomaan lisensointiin tarkoittaa, ettei patentinhaltija voi itsenäisesti asettaa rajoituksia sille, kenelle käyttöoikeus keksintöön kohtuullista korvausta vastaan myönnetään. Patentinhaltijalla on kuitenkin milloin tahansa mahdollisuus rajoittamattoman lisensointisitoumuksen kumoamiseen, jolloin lisensointivelvoite päättyy siinä vaiheessa, kun vuosimaksualennuksista saatu rahallinen hyöty on maksettu takaisin Euroopan patenttivirastolle.

Kohtuullisen korvauksen määrän eli patenttilisenssin hinnan määrittelevät lisensoinnin osapuolet tapauskohtaisesti keskenään. Jos osapuolet eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, toimii UPC asiassa ratkaisijana.

Vuosimaksut ja alennuksen hakeminen käytännössä

Patentin hakeminen ja hakemuksen käsittely hyväksymiseen asti tapahtuvat yhtenäispatentissa perinteisen eurooppapatentin kanssa täysin yhtenevästi, eli päätös näiden väliltä on tehtävä vasta Euroopan patenttiviraston antaman hyväksymispäätöksen jälkeen. Koska kaikki EPC:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan tällä hetkellä ole mukana yhtenäispatenttijärjestelmässä, voi kyseeseen tulla myös patentin saattaminen voimaan samanaikaisesti yhtenäispatenttina sekä perinteisenä eurooppapatenttina niissä EPC:n jäsenmaissa, joita ei voida kattaa yhtenäispatentilla. Listaus yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevista maista on katsottavissa esimerkiksi UPC:n virallisilla sivuilla.

Yhtenäispatentin vuosimaksualennuksen edellyttämä lisensointisitoumus voidaan toimittaa yhtenäispatentin myöntämiseen liittyvän pyynnön yhteydessä. Tämä järjestyy asiaa hoitavan asiamiestoimiston kautta.

Yhtenäispatentin ja perinteisen eurooppapatentin vuosimaksukäytännöt eroavat aikatauluiltaan hieman toisistaan, mutta molemmat erääntyvät maksettaviksi muutamien kuukausien sisällä patentin myöntämisestä. Vuosimaksut maksetaan tällöin takautuvasti myös hakemuksen käsittelyajalta.

Huolehdimme siitä, että asiakkaamme saavat tiedon tarvittavista päätöksistä ja suorituksista oikea-aikaisesti, ja hoidamme näihin liittyvän dokumentaation ja maksusuoritukset virastolle aikataulussa. 

 

Antti Pörhönen
Patent Agent
antti.porhonen@kolster.com
+358 44 029 1098