Skip to content

Tekijänoikeuslaki muuttui – tarkista sopimukset ja päivitä pelisäännöt

04.04.2023

Suomen tekijänoikeuslaki uudistui merkittävästi 3. huhtikuuta. Muutokset vaikuttavat sekä tekijänoikeuksien haltijoihin että niiden alaista aineistoa käyttäviin yrityksiin. Uudistukset kannattaa huomioida luovassa työssä ja liiketoiminnassa, Kolsterin luoviin aloihin erikoistunut IP-juristi Jussi Ilvonen neuvoo.

Suomen tekijänoikeuslain muutoksen taustalla on Euroopan unionin sääntely. Lakimuutokset vahvistavat tekijöiden asemaa, lisäävät Youtuben ja Facebookin kaltaisten sosiaalisen median alustojen velvollisuuksia sekä laajentavat lehtikustantajien oikeuksia. Muutokset vaikuttavat siihen, kuinka teoksia saa käyttää opetuksessa sekä tiedon- ja tekstinlouhinnassa. Muutoksilla on vaikutusta myös tekijänoikeutta koskevaan riidanratkaisuun.

”Tekijänoikeuden alaista aineistoa hyödyntävien yritysten on hyvä huomioida lakiuudistus liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Keskeinen kysymys kuuluu: missä laajuudessa tarvitsemme tekijänoikeuksia käyttöömme? Nyt on hyvä hetki päivittää käytäntöjä ja ohjeistuksia siitä, kuinka teosten käytöstä raportoidaan tekijöille ja milloin niiden oikeuksia hyödynnetään”, Kolsterin IP-juristi Jussi Ilvonen kertoo.

Tekijöiden kannattaa aina tarkistaa, kuinka toimitaan useamman tekijän yhteistyöprojekteissa tai millaisia sopimuspohjia käytetään, kun sovitaan tilausteoksesta ja sen käytöstä. Lakimuutos tekee tarkistamisesta erityisen tärkeää.

"Omista oikeuksista saa irti parhaan hyödyn, kun toimii sopimusasioissa proaktiivisesti ja liiketoimintaetu mielessä", Ilvonen muistuttaa.  

Sosiaalisen median alustojen vastuu tiukentuu

Tekijänoikeuslain uuden 6 a luvun säännökset vaikuttavat verkkosisältöjä jakaviin sosiaalisen median alustoihin. Näiden pitää jatkossa varmistaa, ettei alustalla ole tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa. Käytännössä alustan tulee siis hankkia tekijänoikeuden haltijoilta lupa siihen, että se saa käyttää tekijänoikeussuojattuja materiaaleja. Alustan on myös ennakolta estettävä pääsy tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon, jos niin pyydetään.

Lain vaatimuksista voidaan joissakin tapauksissa tinkiä. Alustalla saa käyttää tekijänoikeudella suojattua aineistoa jonkin tekijänoikeuslakiin sisältyvän rajoitussäännöksen nojalla ja sen puitteissa. Tällaisia rajoitussäännöksiä ovat esimerkiksi sitaattisäännös tai uusi parodiasäännös (TekijäL 23 a §). Tulevaisuudessa käydään todennäköisesti rajanvetoa siitä, kuinka rajoitussäännöksiä sovelletaan.

Uusi sääntely asettaa useita oikeussuojakeinoja, jotka selkeyttävät alustoilla olevien teosten estämistä ja poistamista. Sosiaalisen median alustoilla on esimerkiksi tiedonantovelvollisuus tekijänoikeuden haltijoita kohtaan (TekijäL 55 g §). Lisäksi alustoilla on velvollisuus ottaa käyttöön tehokas ja nopea valitussuojamekanismi (TekijäL 55 h §).

Tekijän asema oikeudenluovutustilanteissa vahvistuu

Uudistettuun tekijänoikeuslakiin on lisätty säännöksiä, joiden nojalla oikeutensa luovuttaneelle tai lisenssin myöntäneelle tekijälle kuuluu 'asianmukainen ja oikeasuhtainen' korvaus teoksen hyödyntämisestä (TekijäL 28 a §).

Voidaan nähdä, että pykälä liittyy osittain kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaan sääntelyyn.

Alkuperäinen tekijä on tähänkin asti voinut vedota tekijänoikeuslain 29 pykälään, jonka nojalla hän on voinut vaatia tekijänoikeuksien luovutussopimuksen ehtoja kohtuullistettaviksi. Kohtuullistamisella tarkoitetaan tässä esimerkiksi sitä, että tekijälle kompensoidaan jälkikäteen kohtuutonta luovutusehtoa. Tekijänoikeuksien saaja maksaa silloin tekijänoikeuksien haltijalle jälkikäteen lisäkorvauksen tai luovutusehto jätetään soveltamatta tietyin osin.

Uusi pykälä kuitenkin selkeyttää asioita luovutustilanteissa: nimenomaan korvausoikeus selkeytyy. Korvausoikeudesta ei myöskään voida luopua sopimalla.

Kun lakimuutos on astunut voimaan, tekijällä on lisäksi oikeus saada vähintään kerran vuodessa kattava selvitys siitä, kuinka hänen teostaan on käytetty. Jos teosta ei käytetä kohtuullisen ajan kuluessa, tekijällä on myös oikeus perua oikeudenluovutuksensa tai myöntämänsä yksinomainen lisenssi. Nämä uudistukset koskevat tekijän lisäksi myös esittäviä taiteilijoita.

OTA YHTEYTTÄ

Jussi Ilvonen
IP Lawyer
jussi.ilvonen@kolster.com
+358 45 7820 1704